Johnny Depp Quote - Unfortunately I think society has these

Johnny Depp Quote - Unfortunately I think society has these
stop or drown
bdk