Nora Ephron on the wonderbra quote

Nora Ephron on the wonderbra quote
MOM!
Be so good they can't ignore you
Dreamer