Nora Ephron on the wonderbra quote

Nora Ephron on the wonderbra quote
Dancing in the Rain
Matt