Nora Ephron on the wonderbra quote

Nora Ephron on the wonderbra quote
don't ignore me..,
oh