Nora Ephron on the wonderbra quote

Nora Ephron on the wonderbra quote
be yourself...
You are all