Nora Ephron on the wonderbra quote

Nora Ephron on the wonderbra quote
don't ignore me..,
If they try to bring you down
dreamer