Splish splash

Splish splash
A llittle trippy?
Free to Stay out of my life!