Splish splash

Splish splash
a gleam of hope
My Own Man - Nach