expect the unexpected.

expect the unexpected.
hehehehxx
yup..