cincuenta y uno
tunay na pagkatao
Ano?
para saan ba?
sinner or saint
maging matatag